Gældende vedtægter i Nyt Europa

12. april 2019

Vedtægter

 • 1 Navn

Foreningens navn er ”Nyt Europa”.

 

 • 2 Formål

Nyt Europas grundtanke er, at de fundamentale problemer i en stadig mere indbyrdes afhængig verden kun kan løses gennem et forpligtende internationalt samarbejde.

Stk. 2

Nyt Europas formål er at skabe debat om og tage initiativer til en international politik, der bekæmper arbejdsløshed, social udstødning, racisme, fremmedhad, fremmer sociale rettigheder, menneskerettigheder og lighed, samt baner vejen for en omfattende økologisk omstilling af produktion, vaner og forbrug og en udvikling og udvidelse af demokratiet.

 

 • 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver myndig person, der vedkender sig Nyt Europas grundtanke og formål.

Stk. 2

Organisationer, institutioner og virksomheder kan støtte Nyt Europas arbejde ved optagelse som associerede medlemmer.

 

Stk. 3

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Nyt Europa

 

 

 • 4 Kontingent

Medlemskontingent og kontingent for associerede fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen ved almindelig flertalsbeslutning.

 

 • 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Nyt Europas øverste myndighed.

 

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 1.3.-1.7.

 

Stk. 3

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt senest 4 uger før afholdelsen med angivelse af tid, sted og foreløbig dagsorden.

 

Stk. 4

Stemmeret har medlemmer. Associerede har ikke stemmeret, men kan deltage i generalforsamlingen.

 

Stk. 5

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af minimum 5 tillidsvalgte til bestyrelsen
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk. 6

Indkomne forslag skal for at blive behandlet være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Hvis vedtægterne ønskes ændret, skal forslag herom være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.

 

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsendt til bestyrelsen.

 

 • 7. Daglig ledelse

Bestyrelsen leder Nyt Europa mellem generalforsamlinger og konstituerer sig selv, med en formand, næstformand(mænd) og en økonomiansvarlig. Formand og økonomiansvarlig tegner i fællesskab foreningen i økonomiske anliggender. Den administrative leder kan i det daglige økonomiske arbejde handle inden for rammerne af prokura, vedtaget af bestyrelsen. Den økonomiansvarlige gennemgår løbende og kontinuerligt bilag og økonomiske dispositioner.

Stk. 2

Medlemmer, der ønsker at arbejde med områder indenfor vedtægternes § 2 – Nyt Europas formål – lokalt eller på anden måde afgrænset, kan frit gøre det.

 

 • 8 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 • 9 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling ved almindeligt flertal, hvis forslag herom er fremsendt efter regler for indkomne forslag, jfr. § 6.

 

 

 • 10 Opløsning

Nyt Europa kan opløses efter reglerne for indkomne forslag, generalforsamlingens dagsorden, jfr. § 6. og efter vedtagelse af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen.

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på årsmødet den 22. maj, 2018.

 

Se forslag til nye vedtægter her: http://nyteuropa.dk/forslag-til-nye-vedtaegter-2019/