Økonomi

8. december 2016

Den økonomiske politik skal skabe en bæredygtig udvikling både økonomisk, økologisk og socialt.

Den økonomiske politik skal være ansvarlig, fremme beskæftigelse, sikre finansieringen velfærdsstaterne, lønmodtagernes rettigheder, mere demokrati i erhvervslivet, skabe mere lighed, inklusion af socialt udsatte og bidrage til grøn omstilling til en cirkulær økonomi.

Den nuværende stagnation med høj arbejdsløshed i sær i de syd- og østeuropæiske lande kan og skal brydes ved strukturreformer kombineret med koordinerede ekspansive initiativer landene i mellem samt med en oprustning af de fælles europæisk økonomiske politiker.

De enkelte landes situation og muligheder er forskellige, men den stærke tyske økonomi gør at i sær Tyskland burde sætte sving i økonomien med en ekspansiv politik, bl.a. ved betydelige lønforhøjelser for landets lavtlønnede.

Flere lande har store offentlige gældsproblemer som giver store dilemmaer, hvor en ekspansiv finanspolitik kun på længere sigt giver mening, hvis flere lande koordineret går i samme retning. Ellers bliver gældsproblemerne bare større. Den ekspansive politik skal også være rettet mod omstilling af produktion, distribution og forbrug til cirkulær økonomi for at være bæredygtig på længere sigt.

De fælles europæiske økonomiske tiltag bør omfatte

  • investeringer i miljøvenlig infrastruktur, i vedvarende energi sammen med udviklingen af en energiunion med et fælles energimarked, i fornyelse af transportsektoren til grøn trafik og digital infrastruktur mv. Disse tiltag skal kombineres med en særlig indsats i mindre udviklede områder. Der skal ske en forøgelse af Junckerplanens midler, men også en omlægning så den støtter grøn omstilling.
  • En stærk fælles finans- og pengepolitik med koordinering af landene økonomiske politik, der kan fremme investeringer i grøn vækst og beskæftigelse og dermed være med til at sikre og udvikle Euroen med fleksible midler til gavn for de europæiske befolkninger og den globale udvikling.
  • Fælles styring af finansmarkederne for at modvirke usund spekulation og udvikle sund kapitalformidling til investeringer i jobs og grøn vækst. Dette kræver også en bankunion med fælles europæiske regler for etablering, drift og afvikling af banker – for at skabe finansiel stabilitet og undgå at landene konkurrerer mod hinanden med mere eller mindre skjult statsstøtte til finanssektoren.
  • Fortsat udvikling af det indre marked og indgåelse af handels og økonomiske aftaler med andre lande med høje og højere standarder for miljø og sociale forhold
  • forbedret og mere fair beskatning af virksomheder og personer med forstærket samarbejde for at bekæmpe skattely og hvor beskatningen finder sted i de lande, hvor værdierne skabes. Der skal være en bedre udveksling af informationer myndighederne i mellem, fælles databaser, virksomhedsregnskaber land for land, sanktioner over for mellem- og stråmænd og whistleblowerordninger
  • Virksomhedsskatternes ræs ned ad skal standses ved en mimumsprocent. for størrelsen af virksomhedskatten i EU’s medlemslande og også gerne mere globalt.
  • Indførelse af beskatning af hurtige spekulative handel med aktier, obligationer og valuta (financial transaction tax). EU må begynde – og selvom odds er dårlige så søge at få det udvidet til andre lande.
  • Omlægning landbrugspolitikken mod et mere miljøvenligt landbrug og nedbringelse af udgifterne til støtteordningerne til erhvervet – penge, som kan bruges langt bedre på andre områder.

Dette er et arbejdspapir udarbejdet af bestyrelsesmedlem Søren Keldorff

Nyt Europa om EU’s indre marked arbejdspapir udarbejdet af Steen Gade

Nyt Europa om regionale og globale handelsbestemmelser arbejdspapir udarbejdet af Steen Gade