Vedtagene vedtægter 2019

5. juni 2019

 

 

 • 1 Navn

Foreningens navn er ”Nyt Europa – Bæredygtigt og inkluderende

 

 • 2 Nyt Europa er en landsdækkende nonprofit organisation

 

 • 3 Formål

 

Nyt Europa’ s formål er at arbejde for alle aspekter af bæredygtig udvikling på et humanistisk og demokratisk grundlag, og dermed fremme forståelsen for – og engagementet i – et forbedret og udbygget europæisk samarbejde samt en styrket global indsats.

 

Nyt Europa arbejder for – og deltager i – at skabe mere fælles europæisk offentlighed gennem tættere civilsamfundssamarbejde, gennem udviklingen af deltagerdemokrati samt fremme borger – til borger kontakter på tværs af grænserne i Europa.

 

Nyt Europa deltager i den offentlige debat blandt andet gennem folkeoplysningsinitiativer, egne udspil, uddannelsesinitiativer, kampagner og debatter.

 

 • 4 Medlemskab

Nyt Europa bygger på individuelle og kollektive medlemmer, der vedkender sig Nyt Europas formål.

 

Stk.2 Som individuelt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig Nyt Europas formål

 

Stk. 3 Kollektive medlemmer som institutioner, organisationer samt virksomheder, der ønsker at medvirke til fremme af Nyt Europas formål kan optages efter godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 4

Medlemskab forudsætter betalt kontingent. Medlemsrettigheder indtræder ved første betaling af kontingentet, dog opnås stemmeret ved generalforsamlingen først en måned efter betaling. Kollektive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen med taleret.

 

Stk. 5

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Nyt Europa

 

 

 

 • 5 Kontingent

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen ved almindelig flertalsbeslutning. Kontingentet for kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Nyt Europas øverste myndighed.

 

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 1.3.-1.7.

 

Stk. 3

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt senest 4 uger før afholdelsen med angivelse af tid, sted og foreløbig dagsorden.

 

Stk. 4

Stemmeret har medlemmer som møder personligt op. Kollektive medlemmer har ikke stemmeret, men kan deltage i generalforsamlingen.

 

Stk. 5

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk. 6

Indkomne forslag skal for at blive behandlet være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Hvis vedtægterne ønskes ændret, skal forslag herom være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.

 

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsendt til bestyrelsen.

 

 • 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen leder Nyt Europa mellem generalforsamlinger og konstituerer sig selv, som minimum med en formand/kvinde/person, en eller to næstformand/kvinde/person (mænd/kvinder/personer) og en økonomiansvarlig. Formand/kvinde/person og økonomiansvarlig tegner i fællesskab foreningen i økonomiske anliggender.

 

Stk. 1 Bestyrelsen har ansvar for det faglige og det administrative arbejde samt økonomien i perioderne mellem generalforsamlingerne.
 

Stk. 2 Sekretariatslederen deltager i bestyrelsens møder

Stk. 3 Til forberedelse og eventuel selvstændig afgørelse af sager inden for et fastlagt virksomhedsområde kan bestyrelsen nedsætte udvalg.

 

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for sit arbejde.

 

 • 9. Sekretariatet

Sekretariatslederen kan i det daglige økonomiske arbejde handle inden for de rammer, som bestyrelsen har vedtaget. Den økonomiansvarlige gennemgår løbende og kontinuerligt bilag og økonomiske dispositioner.

 

 • 10 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 • 11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling ved almindeligt flertal, hvis forslag herom er fremsendt efter regler for indkomne forslag, jfr. § 6.

 

 • 12 Opløsning

Stk. 1. Nyt Europa kan opløses efter reglerne for indkomne forslag, generalforsamlingens dagsorden, jfr. § 6. og efter vedtagelse af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen.

 

Stk. 2. I tilfælde af Nyt Europas opløsning anvendes foreningens aktiver, efter at opløsningen er bekræftet til fremme af foreningens formål, eller til velgørende eller almennyttige formål.

 

 • 13 Ikrafttræden

Ændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse, hvis ikke der er indbygget overgangsbestemmelser i de vedtagne ændringer.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16. maj, 2019.

 

Underskrift dirigent

 

 

_________________________________________

 

Underskrift referent

 

 

 

_________________________________________