Demokrati

7. december 2016

For at sikre vores velfærd og gennemførelsen af vores politiske mål må og skal både dansk og EU’s politik gøres mere handlekraftig og mere demokratisk. Nyt Europas udgangspunkt er, at det europæiske demokrati , hvor vi deler suverænitet på en række områder skal udvikles i de kommende år. At EU samarbejdet giver os større muligheder som borgere for demokratisk indflydelse og at der ligger et stort ansvar på de politiske partier for at sikre borgernes inddragelse. Nyt Europa opfordrer derfor til en gennemgribende nytænkning, hvor der fokuseres på:

Europæisk civilsamfund og deltagerdemokrati

Der er brug for at videreudvikle en europæisk offentlighed, hvor debatten foregår på tværs af landegrænser ved hjælp af medier, der informerer langt mere om hvad vores nabolande og EU-institutionerne arbejder med.

Det direkte borger til borger samkvem skal udbygges ved at der ydes økonomisk støtte til mere samarbejde i civilsamfundet med samarbejde mellem folkelige organisationer og grupper på tværs af landegrænserne i EU.

Tydeliggøre EU-lovgivning

Nyt Europa mener, at de politiske partier og regeringer i den daglige politiske proces skal gøre sammenhængen med EU-lovgivningen meget tydeligere, når lovforslag fremsættes i Folketinget og når europæiske initiativer forberedes. De politiske partier bør påtage sig et meget større medansvar for at sikre borgernes mulighed for at deltage og forstå de demokratiske processer i den europæiske beslutningsproces. Herunder at man som borger har 2 muligheder for at få indflydelse på den fælles lovgivning – nemlig gennem Europa parlamentet og gennem Folketinget. Samt at sikringen af det nationale demokrati styrkes af internationale aftaler og konventioner, herunder stærke EU institutioner.

De politiske partier skal tage EU alvorligt

Nyt Europa mener, at vi borgere i langt højere grad bør inddrages i partiernes meningsbrydning om Danmarks europapolitik. Hvis EU-debatten ikke skal reduceres til en ”kamp” mellem ja- og nejsiden, hver gang enkeltsager dukker op i pressen, er partierne nødt til i al offentlighed med faste mellemrum at sætte den overordnede og langsigtede europapolitik til debat. Også i Folketingssalen. Dette kunne passende ske på den årlige Europadag, 9. Maj, og bør opprioriteres af alle partierne. Ligesom fagudvalgene i Folketinget bør forpligtes til en langt mere aktiv medvirken i beslutningsprocesserne.

De politiske partier bør stille op på fælles europæiske platforme til valg til Europa-parlamentet.

Nytænke valg til topposter i EU.

Nyt Europa mener, at alle de europæiske partigrupper bør opstille kandidater til vigtigste europæiske poster på de europæiske partiers lister til Europa-Parlamentet. Det drejer sig først og fremmest om formanden for Kommissionen, men også Formanden for Det Europæiske Råd og EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Det kunne give disse funktioner en langt større demokratisk legitimitet, som med rette efterlyses af mange, og som i høj grad giver næring til kritik og manglende forståelse for deres virke. Der er taget de første spæde skridt fra nogle partiers side, men alle partier må følge trop, så kommende EP valg giver EU- borgerne reelle muligheder for at påvirke sammensætningen af Europa-Kommissionen.

Visionen

Nyt Europas vision er styrket indflydelse til det folkevalgte Europa parlament, fremme af deltagerdemokrati og civilsamfunds inddragelse på tværs af grænserne, åbenhed og gennemsigtighed og større inddragelse af de nationale parlamenter i det europæiske samarbejde.

 

I Nyt Europa har vi tidligere udgivet forslag til hvorledes vi skal arbejde med et mere demokratisk Europa. Her kan I læse Charter 47