History of Optimism

25. september 2019

Civil society shaping the positive future!

Bevidsthed om vores europæiske historie og de værdier, den historiske udvikling har bragt med sig, er afgørende for at forstå og værdsætte de demokratiske friheder, det har affødt, og som idag er centrale for EU-institutionerne.

Derfor vil projektet History of Optimism: Civil Society Shaping the Positive Future fremhæve, hvordan vores samfund ikke skabes i enkelte øjeblikke, men har rødder i en fælles fortid; eksempelvis i året for Jerntæppets og Berlinmurens fald, 1989, der senere banede vejen for øst-udvidelsen af EU i 2004.

Projektet stiller særligt skarpt på civilsamfundets rolle, i en historisk kontekst, og skaber på den måde en ny, kraftfuld indgangsvinkel til at forstå EU-værdier og vurdere vores fælles historie. Og det lader mennesker fortælle deres historier ved at invitere til debat og refleksion over civilsamfundets rolle i EU – dengang og nu. På den måde vækker vi historien til live!

Hvad kan vi lære af 30 års europæisk historie?

Med Sovjetunionens kollaps og Berlinmurens fald, skyllede en bølge af optimisme over hele Europa. Året 1989 blev et symbol på håb, og autoritære regimers brutalitet skulle én gang for alle være et levn fra fortiden. Endelig kunne borgere, der havde levet under striks kontrol og overvågning se frem til en fremtid med friheds- og borgerrettigheder under demokratisk styre. Civilsamfund blomstrede op og optimisme blev synonymet for tidsånden.

Der er nu gået 30 år siden 1989, og meget har ændret sig. I løbet af 15 år gik det europæiske kontinent fra at være præget af disharmoni og splittelse til fællesskab og integration – en proces, der endte i østudvidelsen af EU i 2004. Det var en ekstraordinær bedrift, Europas historie taget i betragtning. Men de seneste 15 år har ting ændret sig dramatisk.  Skepsis og pessimisme har, i en vis grad, erstattet den optimisme, der fulgte i kølvandet på de kommunistiske autoritære regimers endeligt. Populistiske bevægelser og isolerende kræfter truer civilsamfund, demokratiske værdier og de friheder, der har været forbundet med EU og opstod i perioden mellem 1989 og 2004.

Derfor er målet med projektet History of Optimism at fortælle optimismens historie i Europa og øge bevidstheden om den rolle, civilsamfundet har spillet i europæisk historie. Det sker med et særligt fokus på unge – en gruppe, som er født ind i historien mellem de centrale år 1989 og 2004, og som kommer til at bestemme den fremtid, vi går i møde.

Projektet folder sig ud i løbet af 2019 og 2020 i Danmark, Tyskland og Polen – 3 lande, der har spillet vigtige roller i udformningen af det europæiske fællesskab, vi kender i dag.

Podcast fra Berlin om murens fald:

Altinget var med, da History of Optimisme projektet var i Berlin i anledningen af 30 året for murens fald. hør blandt andre Nyt Europas sekretariatsleder, Julie Rosenkilde, og vores frivillige Anna (19) og Emilie (24) fortælle, hvad det har betyder for deres generation at vokse op efter murens fald.

 

Temaer

 • Optimisme og dens tilbagegang i tiden efter 1989 og 2004
 • Overgange til liberalt demokrati efter 1989
 • Borgerorganisering, demokratisk deltagelse og civilsamfund før og efter 1989
 • Friheder og rettigheders udvikling i EU de sidste 30 år

 

Partnere

 • European Civic Forum
 • Institute of Public Affairs
 • MitOst e.V.
 • Nyt Europa.

 

 Lokale partnere

 • Stiftung Zukunft Berlin – lokal partner i Tyskland
 • Europæisk Ungdom – lokal partner i Danmark

Projektet implementeres med støtte fra Den Europæiske Unions program Europa for Borgerne og Europa-Nævnet.

_________________________________________________________________________

 

Civil society shaping the positive future!

Awareness of our European history and the values our historical development has brought are essential to understand and appreciate the democratic freedoms, which have followed and which are part of the EU institutions. Therefore the History of Optimism project aims to address how the complexities within our European societies are not created on the spur of the moment, but are rooted in a common past; e.g. in the year  of the fall of the Iron Curtain and Berlin Wall, 1989, which later paved the way for the 2004 EU enlargement. The project specifically focuses on the role of civil society, in a historical context, providing a new and powerful approach to understanding EU values and assessing our collective historical past. And let people tell their stories by stimulating debate and reflection about the role of civil society in the EU – then and now. Thereby, we bring history alive!

What can we learn from 30 years of European history?

With the collapse of the Soviet Union and the fall of the Berlin Wall, a wave of optimism swept across the European continent. 1989 became the symbol of hope and the brutalities of authoritarianism should belong, once and for all, in the past. Finally, people who had lived under strict control and surveillance were presented with a future of civic liberties under the frame of democratic rule. Civil society emerged and optimism became a synonym of the time.

However, 30 years have passed, and much has changed. In 15 years, the European continent went from disharmony and separation to unity and integration, finalized in 2004 with the EU enlargement. An extraordinary achievement, considering European history. But in the past 15 years, things have dramatically changed. Skepticism and pessimism regarding the future has, to a certain extent, replaced the optimism that arose with the end of communist authoritarianism. Contemporary populist movements and isolationist forces threaten civil society, democratic values and freedoms associated with the EU, which emerged in the years between 1989 and 2004.

With this in mind, the History of Optimism project aims to increase awareness of civil society’s role in shaping European history with a special focus on the youth – a group born between the nodal points of 1989 and 2004, who are the ones to decide the future of tomorrow.

The project unfolds throughout 2019 and 2020 in Denmark, Germany and Poland – 3 countries that have been instrumental in shaping the European community we know today!

Themes

 • Optimism and its reversal following 1989 and 2004
 • Transitions to liberal democracy in the wake of 1989
 • Citizen organisation, democratic participation and civil society before and after 1989
 • The development of freedoms and rights in the EU over the last 30 years

 

Partners

 • European Civic Forum
 • Institute of Public Affairs
 • MitOst e.V.
 • Nyt Europa.

 

 Local partners

 • Stiftung Zukunft Berlin – local partner in Germany
 • Europæisk Ungdom – local partner in Denmark

This project is implemented with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union and Europa-Nævnet.