Humanisme

7. december 2016

Nyt Europa anser alle mennesker som værende unikke med ret til forskellighed og ligeværd. Som EU-borger er man sikret de grundlæggende rettigheder fra EU charteret om grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s retsstatsprincipper. Set fra den enkelte borgers perspektiv er EU- medlems skabet derfor en vigtig ramme for at beskytte borgernes sociale rettigheder, liberale frihedsrettigheder og dermed demokratiet. Fællesskaber er essentielle for at skabe social trivsel, men også i forhold til medmenneskelig tillid og gensidig forståelse.

Mangfoldighed

Nyt Europa mener, at forskellighed og mangfoldighed giver det danske samfund merværdi. Denne mangfoldighed finder vi i samarbejdet med øvrige europæiske lande, der er forenet i mangfoldighed. Her er EU et afgørende fællesskab, der samler lande på et fælles humanistisk grundlag med åbenhed overfor resten af verden.

Internationale forpligtelser for flygtninge

Alle EU-lande har tilsluttet sig FNs Flygtningekonvention som betyder, at landende skal leve op til en række internationale forpligtelser, der hjælper mennesker på flugt fra krig og forfølgelse. Nyt Europa mener, at det er afgørende, at vi samarbejder på tværs af de europæiske lande på solidarisk vis om hjælpe flygtninge som har behov for beskyttelse. Desuden skal de europæiske lande i fællesskab yde en stor indsats i krigenes nærområder, hvor der skal investeres massivt i jobs, sikres modstandsdygtighed overfor klimaforandringer og hjælp til selvhjælp. Det vil samtidig lette de enorme byrder, der for nuværende i stor stil er placeret hos nabolandene. Behandling af asylansøgninger i udrejselandet/nærområdet efter korrekte standarder kan være en fremtidig løsning for at forhindre de mange dødsfald på flugtruterne.

I relation til denne brede tilgang til et humanistisk og åbent Europa, har Nyt Europa siden sommeren 2015 haft stort fokus på Flygtningesituationen i Europa.

Migranter

Selvom migration omfatter alle former for bevægelser af mennesker, herunder med lovlig grund som familiesammenføring, arbejdstilladelse, som flygtning fra krig eller forfølgelse, så bruges termen migranter ofte om økonomiske migranter, som søger ophold for at forbedre deres fremtidsmuligheder. Alle europæiske lande har hver sine kriterier for, hvornår mennesker fra tredjelande kan få ophold; udfordringerne med integration og fri bevægelighed, er vi fælles om i EU. Håndhævelsen af EU’s ydre grænser er således en fælles forpligtelse og derfor mener Nyt Europa, at det også bør være en fælles opgave at investere, herunder i klimatilpasning, i de lande, hvor migrationspresset kommer fra, samt indgå aftaler om hjemsendelse af afviste migranter.

Den europæiske stemme i verden

I mange år havde Vesten patent på den liberale internationale retsorden, men med murens fald blev frihedsrettighederne udbredt til at gælde hele Europa ligesom den har bredt sig i andre dele af verden. I disse år har Putin, Trump, og til dels Brexit, sat hele denne udvikling i stå, og der er i den grad brug for at de europæiske lande genopdager den fælles historie om demokrati og frihed, som binder os sammen. For der er brug for den europæiske stemme, ikke bare i Europa, men i hele verden. Nyt Europa hører den europæiske stemme som værende en stemme, der taler om fred og demokrati, sikring af social velfærd og menneskerettigheder.