Økonomi

8. december 2016

Nyt Europa mener, at der er behov for en social markedsøkonomi version 2, der fremmer en nødvendig omstilling til cirkulær økonomi. EU’s økonomiske politik skal kunne favne mange målsætninger herunder at fremme beskæftigelse, sikre finansiering af velfærdsstaterne og lønmodtagernes rettigheder, skabe mere demokrati og ligestilling i erhvervslivet, inklusion af socialt udsatte samt bidrage til grøn omstilling og cirkulær økonomisk tænkning. Derfor er det nødvendigt med en mere koordineret og ekspansiv finanspolitik på tværs af de europæiske lande for bl.a. at løse udfordringer med høj arbejdsløshed blandt unge i syd- og østeuropæiske lande og samtidig takle problemerne med offentlig gæld. Nyt Europa foreslår derfor en grøn europæisk social markedsøkonomi version 2, hvor de fælles europæiske økonomiske tiltag omfatter:

Grønne beskæftigelsesfremmende investeringer

Der er brug for investeringer i miljøvenlig infrastruktur, i vedvarende energi sammen med udviklingen af en energiunion med et fælles energimarked, i fornyelse af transportsektoren til grøn trafik og digital infrastruktur mv. for at fremme beskæftigelse og grøn vækst. Disse tiltag skal kombineres med en særlig indsats i mindre udviklede områder og udsatte brancher. Dette kan bl.a. realiseres ved en forøgelse af Junckerplanens midler.

Bæredygtig ekspansiv finans- og pengepolitik

En stærk og ændret fælles finans- og pengepolitik med koordinering af landenes økonomiske politik, der skal fremme investeringer i den grønne omstilling og skabe øget beskæftigelse, og dermed være med til at sikre og udvikle Euroen. Jobskabelse, grøn omstilling samt fleksibel og håndfast håndtering af mellemstaternes offentlige økonomi skal derfor også være mål for den Europæiske Centralbank.

Styring af finansmarkederne

Det er nødvendigt med mere fælles styring af finansmarkederne for at modvirke usund spekulation og udvikle sund kapitalformidling til investeringer i jobs og grøn vækst. Bl.a. derfor skal der indføres af beskatning af hurtige spekulative handel med aktier, obligationer og valuta (financial transaction tax). Nyt Europa støtter desuden, at der oprettes en bankunion med fælles europæiske regler for etablering, drift og afvikling af banker for at skabe finansiel stabilitet og undgå at landene konkurrerer mod hinanden med mere eller mindre skjult statsstøtte til finanssektoren

Indre marked med højere miljø og sociale standarder

Det indre marked skal udvikles, så lettere og bedre vilkår for handel og investeringer på tværs af landegrænser går hånd i hånd med fælles politikker, der sikrer stadig højere standarder for miljø, klima, forbrugerbeskyttelse og dyrevelfærd med en markant styrkelse af lønmodtagerrettigheder. Der skal vedtages en social søjle i samarbejdet, og der skal arbejdes videre med bl.a med sikring af minimumsløn i de enkelte lande med respekt for de enkelte landes traditioner.   Spillereglerne for det indre marked skal suppleres med et overordnet formål om en omstilling til inklusiv cirkulær økonomi og transition mod et lavemissionssamfund. Reglerne skal som udgangspunkt være minimumsregler. 

Handels- og investeringsaftaler med højere miljø og sociale standarder

Den internationale handel og investeringer bør fortsætte vejen væk fra protektionisme med en friere verdensøkonomi kombineret med stadige højere standarder for miljø, klima, forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd samt kraftig styrkelse af lønmodtagernes rettigheder. Derfor bør EU stå i spidsen for at styrke og udvikle globale institutioner og regler, der kan sikre disse.

De internationale handelsaftaler bør være gennemsigtige, have klare procedurer for konfliktløsning og uafhængige domstole på et højt niveau. Det må samtidig sikres, at svagere økonomier i perioder kan beskytte deres markeder indtil de er modne til at konkurrere på normale vilkår.

Fair beskatning af virksomheder og personer

Nyt Europa går ind for en forbedret og mere fair beskatning af virksomheder og personer med forstærket samarbejde for at bekæmpe skattely. Der skal være en bedre udveksling af informationer myndighederne i mellem, fælles databaser, virksomhedsregnskaber land for land samt sanktioner over for mellem- og stråmænd og whistleblowerordninger. Virksomhedsskatternes ræs ned ad skal standses ved en minimumsprocent for størrelsen af virksomhedskatten i EU’s medlemslande. Der er brug for en skatteunion.

Omlægning af landbrugspolitikken

Landbrugspolitikkender i dag beslaglægger 36 % af EU’s samlede budget skal omlægges til et langt mere miljøvenligt landbrug samtidig med at udgifterne til støtteordningerne skæres ned og afskaffes efter en overgangsordning.

Institutionel forankring

EU’s primære indtægtskilder er i dag bidrag fra medlemsstaterne, importafgifter og bøder til virksomheder. Nyt Europa går ind for, at EU og EU’s institutioner i højere grad skal finansieres gennem EU beskatning, herunder virksomhedsbeskatning og skatter på finansielle transaktioner.

Nyt Europa om EU’s indre marked arbejdspapir udarbejdet af Steen Gade